Privātuma politika

 

Personas datu apstrādes pārzinis

Jūsu datu pārzinis ir SIA “Active Travel”, reģistrēts Komercreģistrā ar Nr. 42103096003, juridiskā adrese: Lauvu iela 22-3, Berģi, Garkalnes novads, LV-1024 (turpmāk – Active Travel).

Pārziņa kontaktinformācija

SIA “Active Travel” Adrese: Lauvu iela 22-3, Berģi, Garkalnes novads, LV-1024 Tālr. Nr. +371 2200 3370 e-pasta adrese: info@activetravel.lv

Jūsu piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Active Travel ir tūrisma aģents, kas saviem klientiem piedāvā tūrisma pakalpojumus tūrisma operatora vai citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju vārdā. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu sniegšanu, Active Travel ir nepieciešami Jūsu personas dati, tāpēc, apmeklējot Active Travel interneta vietni www.activetravel.lv, Jums tiek lūgts apstiprināt savu piekrišanu Active Travel Privātuma politikai un Sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Active Travel prasa tikai nepieciešamus datus, apņemas tos uzglabāt rūpīgi, nepieļaujot to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā, un tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams. Ja personas dati netiek sniegti, Active Travel nav iespējams Jums nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Jums ir tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, izņemot, ja tas padarītu neiespējamu izpildīt noslēgto līgumu un/ vai ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Personas datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati Active Travel tiks izmantoti šādiem mērķiem:

 • tūrisma pakalpojumu piedāvājuma sagatavošana, saziņai ar Jums, pakalpojuma rezervēšanai pie tūrisma operatoriem un citiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem un tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • vīzu noformēšanai;
 • ceļojumu apdrošināšanas pakalpojumu piedāvājumu sagatavošanai un sniegšanai apdrošināšanas sabiedrības vārdā;
 • sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai (atsauksmju un apmierinātības aptaujas);
 • līgumu slēgšanai;
 • rēķinu izrakstīšanai un norēķinu administrēšanai, Active Travel grāmatvedības vešanai un atskaišu sagatavošanai atbilstoši Latvijas Republikas izdotajiem normatīvajiem aktiem;
 • informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tikai un vienīgi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Jūsu vēlmēm un nepieciešamībai pielāgotu piedāvājumu un informatīvo jaunumu izsūtīšanai un komerciālo paziņojumu nosūtīšanai atbilstoši sīkdatņu izmantošanas noteikumiem Active Travel interneta vietnēs.

Personas datu glabāšanas ilgums

Active Travel glabās Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu datu izmantošanas nolūkus saskaņā ar Jūsu piekrišanu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc nolūku izpildes un citu būtisko apstākļu izbeigšanās Jūsu dati tiek dzēsti.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Active Travel izmanto citu datu apstrādātāju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu atbilstoši konkrētajam nolūkam. Active Travel var izpaust Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • personām, kas ir iesaistītas Jūsu tūrisma pakalpojuma sniegšanā, tai skaitā, bet ne tikai Active Travel darbiniekiem, tūrisma operatoriem, viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, aviokompānijām.
 • vēstniecībām un konsulārajiem departamentiem;
 • apdrošināšanas sabiedrībai, kas sagatavo piedāvājumu un nodrošina Jūsu ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumus;
 • personām, kuras sniedz pakalpojumus Active Travel, lai nodrošinātu un atbalstītu Active Travel saimniecisko darbību, tai skaitā, bet ne tikai, kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, IT, grāmatvedības, juridisko un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;
 • valsts un pašvaldības iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā;
 • citām personām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā;
 • Jūsu tūrisma pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, ja tās nodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīga Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) noteiktajam. Ja minētās personas nevar nodrošināt Regulā noteikto personas datu aizsardzības līmeni, Active Travel lūgs Jūsu piekrišanu pirms datu nosūtīšanas.