Ceļojumu rezervēšanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. SIA “Active Travel”, reģistrēts Komercreģistrā ar Nr. 42103096003, juridiskā adrese: Lauvu iela 22-3, Berģi, Garkalnes novads, LV-1024 (turpmāk – Active Travel) ir tūrisma aģents, kas piedāvā tās klientiem (turpmāk – Ceļotāji) tūrisma pakalpojumus tūrisma operatora vai citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju vārdā.

1.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izsniedzis speciālo atļauju (licenci) Active Travel tūrisma aģenta darbībai Nr. T-2019-175 un iekļāvis Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē.

1.3. Active Travel Ceļojumu rezervēšanas noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Tūrisma likumu un 2018. gada 26. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”, un šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ceļotājs izmanto Active Travel pakalpojumus.

2. Ceļojumu rezervēšanas kārtība

2.1. Ceļotājs rezervē ceļojumus, aviobiļetes, viesu izmitināšanas pakalpojumus un citus tūrisma pakalpojumus (turpmāk – Ceļojumi).

2.2. Ceļotājs pieprasa Ceļojuma rezervēšanu Active Travel tīmekļa vietnē www.activetravel.lv vai rakstot uz e-pasta adresi info@activetravel.lv, vai citādi vēršoties pie Active Travel.

2.3. Ceļotājam, pirms tas veic Ceļojumu rezervēšanu, ir pienākums iepazīties ar Ceļojumu rezervēšanas noteikumiem. Pieprasot Ceļojumu rezervēšanu, bet ne vēlāk kā veicot Active Travel izrakstītā rēķina daļēju vai pilna apmēra apmaksu, Ceļotājs apstiprina, ka tas ir iepazinies un piekrīt Ceļojumu rezervēšanas noteikumiem.

2.4. Ceļotājs piekrīt, ka tas pārbauda un ir atbildīgs par Ceļojuma rezervēšanas pieprasījumā norādīto datu pareizību, tai skaitā, bet ne tikai personas datu atbilstību paša Ceļotāja un visu Ceļojuma dalībnieku pases datiem. Active Travel paļaujas uz Ceļotāja sniegtās informācijas pareizību un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Ceļotājam rodas, ja norādītie dati ir kļūdaini, kā rezultātā Ceļotājam nav iespējams saņemt Ceļojuma pakalpojumu.

2.5. Pēc rezervēšanas pieprasījuma saņemšanas Active Travel sazinās ar Ceļotāju 24 stundu laikā vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām.

2.6. Atbilstoši Ceļotāja pieprasījumam un izvēlētajam Ceļojumam, Active Travel izraksta rēķinu un pēc daļējas vai pilna apmēra rēķina apmaksas saņemšanas uzsāk Ceļojuma rezervēšanu. Par rēķina apmaksas brīdi uzskata brīdi, kad Active Travel ir saņēmis naudas līdzekļus tā bankas kontā vai kasē.

2.7. Pēc Ceļojuma rezervācijas pabeigšanas Active Travel nosūta Ceļotājam apstiprinājumu, ka Ceļojums ir rezervēts.

2.8. Ņemot vērā, ka Active Travel kā tūrisma aģents piedāvā Ceļotājiem Ceļojumus tūrisma operatora vai citu tūrisma pakalpojumu sniedzēja vārdā, ir iespējams, ka no Active Travel neatkarīgu iemeslu dēļ Ceļotājam piedāvātais Ceļojums līdz brīdim, kad rezervācija tiek apstiprināta, vairs nav pieejams vai arī ir mainījusies rezervētā Ceļojuma cena. Šādas situācijas var rasties vairāku iemeslu dēļ, tai skaitā, Ceļojums ir ticis izpārdots, ir paaugstinātas, piemēram, aviobiļešu cenas. Šādā gadījumā Active Travel informē Ceļotāju par izmaiņām, atsaka pieprasīto rezervāciju un, ja iespējams, piedāvā alternatīvu vai līdzvērtīgu Ceļojumu.

2.9. Ja Ceļotājs par pieprasīto, bet atteikto Ceļojuma rezervāciju tika veicis daļēju vai pilna apmēra apmaksu, tad pēc Ceļotāja rakstiska pieprasījuma Active Travel atmaksā saņemto naudu par atteikto rezervāciju uz Ceļotāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Par naudas līdzekļu atmaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Active Travel ir veicis pārskaitījumu no sava bankas konta uz Ceļotāja norādīto bankas kontu.

2.10. Apstiprinājums par Ceļojuma rezervēšanu un/ vai Ceļojuma dokumenti tiek nodoti Ceļotājam, tos nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi, kas norādīta šo noteikumu 2.3. punktā minētajā Ceļojuma rezervēšanas pieprasījumā, vai uz citu e-pasta adresi saskaņā ar Ceļotāja norādījumiem. Ja Ceļotājs apstiprinājumu par Ceļojuma rezervēšanu un/ vai Ceļojuma dokumentus nesaņem, tā pienākums ir par to informēt Active Travel.

2.11. Active Travel paļaujas uz Ceļojuma rezervēšanas pieprasījumā norādītās informācijas pareizību un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja Ceļotājs nav saņēmis Ceļojuma dokumentus tāpēc, ka tas nav norādījis pareizu e-pasta adrese, vai citu, no Active Travel neatkarīgu iemeslu dēļ.

3. Ceļojuma apmaksa

3.1. Ceļotāja pienākums ir veikt samaksu par Ceļojumu atbilstoši Active Travel izrakstītā rēķina norādītajai apmaksas kārtībai, termiņiem un apmēram. Ceļojuma apmaksas kārtība var atšķirties, un tā ir atkarīga no izvēlētā Ceļojuma veida un noteikumiem, kurus paredz tūrisma operators vai cits tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina konkrēto Ceļojumu.

3.2. Ceļotājs piekrīt, ka gadījumā, ja tas neveic Ceļojuma apmaksu norādītajā kārtībā, termiņos un apmērā, tā Ceļojuma rezervācija var tikt atcelta bez tiesībām atgūt iepriekš samaksātās naudas summas par Ceļojuma rezervāciju. Active Travel neuzņemas atbildību vai saistības pret Ceļotāju par šādu zaudējumu segšanu.

3.3. Active Travel neizsniedz Ceļotājam rezervētā Ceļojuma dokumentus, kamēr Ceļotājs saskaņā ar tam izrakstīto rēķinu nav apmaksājis Ceļojumu pilnā apmērā un noteiktajā termiņā.

4. Atbildība un nosacījumi par Ceļojuma pakalpojumu sniegšanu

4.1. Visus Active Travel piedāvātos Ceļojumus nodrošina tūrisma operators vai citi tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to par rezervētā Ceļojumu pakalpojumu sniegšanu Ceļotajam nolīgtā apmērā un kvalitātē atbildību uzņemas tūrisma operators vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš nodrošina konkrēto Ceļojumu.

4.2. To ievērojot, Ceļotajam ir saistoši ne tikai Active Travel Ceļojumu rezervēšanas noteikumi, bet arī tūrisma operatora un/ vai tūrisma pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina rezervēto Ceļojumu, noteikumi. Ceļotājam ir nepieciešams iepazīties ar tūrisma operatora un/ vai tūrisma pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kas publicēti un pieejami to tīmekļa vietnēs, vai vērsties pie Active Travel, lai saņemtu detalizētu informāciju par spēkā esošajiem Ceļojuma rezervēšanas, atcelšanas, izmantošanas un citiem būtiskiem noteikumiem un spēkā esošiem nosacījumiem.

4.3. Active Travel publicē savā tīmekļa vietnē www.activetravel.lv un piedāvā Ceļotājiem tikai uzticamu un pārbaudītu tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvātos Ceļojumus, taču Active Travel nevar un nav tiesīgs sniegt garantijas, uzņemties atbildību vai saistības par Ceļojuma norisi un kvalitāti, ko nodrošina tūrisma operatori un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

4.4. Ceļotājam ir pienākums un atbildība ievērot tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju prasības par reģistrēšanos noteiktajos laikos un termiņos pakalpojuma saņemšanai, piemēram, bet ne tikai reģistrēties lidojumam, ierasties un reģistrēties viesu izmitināšanas mītnēs. Ja Ceļotājs šīs prasības neievēro, kā rezultātā tam tiek atteikta vai nav iespējama rezervētā Ceļojuma pakalpojuma sniegšana, Ceļotājs pats uzņemas visas izmaksas un zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar nesaņemto Ceļojuma pakalpojumu. Active Travel neuzņemas atbildību vai saistības pret Ceļotāju par šādu zaudējumu segšanu.

4.5. Active Travel neuzņemas atbildību par rezervēto Ceļojumu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē.

5. Ceļojuma rezervācijas atcelšana vai izmaiņas, ko veic Ceļotājs

5.1. Ikvienai Ceļojuma rezervācijas atcelšanai vai izmaiņu veikšanai ir noteikti ierobežojumi un kārtība. Atsevišķu Ceļojumu rezervāciju atcelšana vai izmaiņu veikšana tajās nav iespējama. Ceļotājs apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem un kārtībai brīdī, kad tiek veikta samaksa par Ceļojuma rezervēšanu daļēji vai pilna apmērā. Šos ierobežojumus un kārtību nosaka tūrisma operators un/vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina konkrēto Ceļojuma pakalpojumu.

5.2. Ceļotājs apzinās un piekrīt, ka, atceļot vai veicot izmaiņas Ceļojuma rezervācijā, tas var neatgūt daļu vai visu no samaksātās naudas summas par Ceļojuma rezervēšanu. Šādi zaudējumi ir skaidrojami ar to, ka, piemēram, bet ne tikai, atceļot iegādātās aviobiļetes vai citus rezervētus pakalpojumus, tūrisma operatoram un/ vai tūrisma pakalpojuma sniedzējam nav iespējams atgūt samaksāto summu saskaņā ar līguma vai citiem noteikumiem. Active Travel neuzņemas atbildību vai saistības pret Ceļotāju par šādu zaudējumu segšanu.

5.3. Ja Ceļojuma rezervācijas atcelšanas vai izmaiņu veikšanas rezultātā Ceļotājam rodas tiesības atgūt samaksāto naudas summu daļā vai pilnā apmērā, Active Travel atmaksā šo summu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Ceļotāja, kas veicis Ceļojuma rezervāciju. Atmaksa tiek veikta uz Ceļotāja norādītu bankas kontu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Active Travel ir atguvis veikto iemaksu par Ceļojuma rezervēšanu no tūrisma operatora un/ vai tūrisma pakalpojuma sniedzēja. Par naudas līdzekļu atmaksas brīdi tiek uzskatīts bridis, kad Active Travel ir veicis pārskaitījumu no sava bankas konta uz Ceļotāja norādīto bankas kontu.

6. Ceļojuma dokumenti, pases, vīzas un citi

6.1. Ceļotāja atbildība, dodoties Ceļojumā, ir ņemt līdzi pasi, šo noteikumu 2.10. punktā minētos Ceļojuma dokumentus un citus dokumentus saskaņā ar to valstu prasībām, uz kurām Ceļotājs dodas ceļojumā.

6.2. Ceļotāja pienākums ir pārliecināties par to valstu ieceļošanas prasībām, uz kurām tas dodas ceļojumā, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz minimālo pases derīguma termiņu un nepieciešamību saņemt vīzu.

6.3. Ja Ceļotājam līdzi dodas bērns/ bērni, tad Ceļotāja pienākums ir pārliecināties par dokumentiem, kas nepieciešami bērna/ bērnu ceļojumam uz ārvalstīm un šo dokumentu minimālajiem derīguma termiņiem. Piemēram, var būt nepieciešama pase, personas apliecība, dzimšanas apliecība, notariāli apstiprināta pilnvara vai citi.

6.4. Ceļojumu dokumentos norāda personas datus, neņemot vērā diakritiskās zīmes (piemēram, mīkstinājuma un garumzīmes). Norādītajiem personas datiem ir jāsakrīt ar pasē ierakstītajiem (neievērojot diakritiskās zīmes). Pretējā gadījumā ceļojuma dokumenti var tikt uzskatīti par nederīgiem. Ja Ceļotājs vai kāds no Ceļojuma rezervācijā iekļautajiem Ceļojuma dalībniekiem pēc rezervācijas apstiprināšanas maina vārdu vai uzvārdu, tad ir nepieciešams veikt izmaiņas šo noteikumu 2.10. punktā minētājā Ceļojuma rezervācijā un/ vai Ceļojuma dokumentos, lai tajos norādītais Ceļotāja un/ vai Ceļojuma dalībnieka vārds un uzvārds sakristu ar pasē norādīto.

7. Active Travel tīmekļa vietnē iekļautā informācija

7.1. Active Travel apliecina, ka tā tīmekļa vietnē www.activetravel.lv iekļautā informācija par Ceļojumu piedāvājumiem, piemēram, Ceļojuma cena, pieejamība noteiktos datumos, apraksti un citi ir pēc iespējas aktuāla. Vienlaicīgi Active Travel nesniedz garantijas un neapgalvo Ceļotājam, ka minētā informācija ir vienmēr precīza un pilnīga, ņemot vērā, ka var pastāvēt izmaiņas, kas nav vēl iekļautas tīmekļa vietnes atjauninājumos.

7.2. Ceļotājam ir pienākums veikt norādītās informācijas pārbaudi, jo īpaši, bet ne tikai attiecībā uz pasu derīguma termiņiem, vīzu nepieciešamību un vakcinācijas prasībām.

7.3. Active Travel tīmekļa vietne www.activetravel.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kas pieder un kuras pārvalda ar Active Travel nesaistītas trešās personas. Active Travel neuzņemas atbildību par tajās ievietotās informācijas precizitāti, atbilstību patiesībai un pilnību.

8. Jautājumi un sūdzības saistība ar rezervēto Ceļojumu

8.1. Ja Ceļotājam rodas ar tā rezervēto Ceļojumu saistīti jautājumi vai sūdzības pirms došanās Ceļojumā, Ceļotājs sazinās ar Active Travel, rakstot uz e-pasta adresi info@activetravel.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 2200 3370.

8.2. Ja Ceļotājam rodas jautājumi vai sūdzības Ceļojuma laikā un tie ir saistīti ar pakalpojumu, ko sniedz tūrisma operators un/ vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Ceļotājs nekavējoties jau Ceļojuma laikā vēršas pie tūrisma operatora pārstāvja vai tūrisma pakalpojuma sniedzēja ar lūgumu sniegt palīdzību un/ vai sūdzības risinājumu.

9. Noslēguma noteikumi

9.1. Ceļojumu rezervēšanas noteikumi ir spēkā no 2019. gada 12. augusta.

9.2. Active Travel ir tiesības atjaunināt Ceļojumu rezervēšanas noteikumus un/ vai papildināt tos ar papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz Active Travel piedāvātajiem Ceļojumu pakalpojumiem.

9.3. Aktuālā un spēkā esošā šo noteikumu redakcija ir pieejama Active Travel tīmekļa vietnē https://activetravel.lv/celojumu-rezervesanas-noteikumi/.

9.4. Ceļotājs paļaujas uz Ceļojumu rezervēšanas noteikumu redakciju, kas spēkā, Ceļotājam veicot 2.3. punktā minēto Ceļojuma rezervēšanas pieprasījumu.